Бурабайқұдык шыңырау –

   Ноғайлының қазған құдығы

   Сол жәуміттің қашқан жер,

   Ақыл бір таппай, сасқан жер,

   Жауды қара басқан жер,

   Ер шайқының атқан жер,

   Екі жүз елу жәуміттің

   Қатарынан жатқан жер.

   Еснияз батыр ішінде,

   Адайдан төрт ақсұңқар

   Бір жерде шәйттік тапқан жер.

   Сол кісінің ішінде

   Ықылас пенен Төленді,

   Қабыл батыр сол өлді.